นางอมลวรรณ วีระธรรมโม

มติเป็นเอกฉันท์ ตั้ง ‘อมลวรรณ วีระธรรมโม‘ เลขาธิการคุรุสภา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นางอมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเลขาธิการคุรุสภา ที่ประชุมเห็นตรงกันถึงความเหมาะสม เนื่องจากคุรุสภามีหน้าที่หลักในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รวมถึงทำหน้าที่ในการประสานมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งถือเป็นต้นน้ำในการผลิตครู และร่วมกันประสานจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และต้องการผู้ที่เข้าใจวิชาชีพครู เข้าใจเรื่องของหลักสูตรการผลิตครู จึงต้องหาคนที่สามารถเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน ทั้งฝ่ายผลิตครู และสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายของ ศธ.ด้วย หลังจากนี้จะดำเนินการทำสัญญาณจ้าง และออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยเลขาฯคุรุสภาคนใหม่ จะเริ่มต้นทำงานวันที่ 3 ตุลาคมนี้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) แทนคณะกรรมการ กมว.ที่หมดวาระในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งการแต่งตั้งประธาน กมว.นั้น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 11/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของ กมว.ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คือให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นคนแต่งตั้ง ซึ่งตนจะดูคนที่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเข้าใจบริบทการทำงานของ กมว.โดยจะเร่งพิจารณาตั้งประธาน กมว.คนใหม่โดยเร็ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tedbrews.com

UFA Slot

Releated