คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อุบลราชธานี

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อุบลราชธานี

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องานTechnology Drives to Education สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของนักเรียนในการดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดรับกับการเรียนรู้สู่การเติบโตในโลกยุคใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อุบลราชธานี

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อุบลราชธานี

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน Coding อันมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วยหลักการเขียนโค้ด ตามศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อุบลราชธานี

โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ, นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tedbrews.com

แทงบอล

Releated